ഓഡിയോ

﴾۱﴿ سورة الفاتحة - സൂറത്തുല്‍ ഫാതിഹ: ﴾۲﴿ سورة البقرة - സൂറത്തുല്‍ ബക്വറഃ ﴾۳﴿ سورة آل عمران - സൂറത്തു ആലു ഇംറാന്‍ ﴾٤﴿ سورة النساء - സൂറതുന്നിസാഉ് ﴾۵﴿ سورة المائدة - സൂറതുല്‍ മാഇദഃ ﴾٦﴿ سورة الأنعام - സൂറത്തുല്‍ അന്‍ആം ﴾۷﴿ سورة الأعراف - സൂറതുല്‍ അഅ്‌റാഫ്‌ ﴾۸﴿ سورة الأنفال - സൂറതുല്‍ അന്‍ഫാല്‍ ﴾۹﴿ سورة التوبة - സൂറതുത്തൗബഃ ﴾۱۰﴿ سورة يونس - സൂറത്തു യൂനുസ് ﴾۱۱﴿ سورة هود - സൂറത്തു ഹൂദ്‌ ﴾۱۲﴿ سورة يوسف - സൂറത്ത് യൂസുഫ് ﴾۱۳﴿ سورة الرعد - സൂറത്തുര്‍ റഅ്ദ് ﴾۱٤﴿ سورة ابراهيم - സൂറത്തു ഇബ്രാഹീം ﴾۱۵﴿ سورة الحجر - സൂറത്തുല്‍ ഹിജ്ര്‍ ﴾۱٦﴿ سورة النحل - സൂറത്തു-ന്നഹ്ല്‍ ﴾۱۷﴿ سورة الإسراء - സൂറത്തുല്‍ ഇസ്റാഅ് ﴾۱۸﴿ سورة الكهف - സൂറത്തുല്‍ കഹ്ഫ് ﴾۱۹﴿ سورة مريم - സൂറതു മര്‍യം ﴾۲۰﴿ سورة طه - സൂറത്തു ത്വാഹാ ﴾۲۱﴿ سورة الأنبياء - സൂറത്തുല്‍ അമ്പിയാഉ് ﴾۲۲﴿ سورة الحج - സൂറതുല്‍ ഹജ്ജ്‌ ﴾۲۳﴿ سورة المؤمنون - സൂറത്തുല്‍ മുഅ്മിനൂന്‍ ﴾۲٤﴿ سورة النور - സൂറത്തു-ന്നൂര്‍ ﴾۲۵﴿ سورة الفرقان - സൂറത്തുല്‍ ഫുര്‍ഖാന്‍ ﴾۲٦﴿ سورة الشعراء - സൂറത്തു ശുഅറാഉ് ﴾۲۷﴿ سورة النمل - സൂറത്തു – ന്നംല് ﴾۲۸﴿ سورة القصص - സൂറത്തുല്‍ ഖസ്വസ്വ് ﴾۲۹﴿ سورة العنكبوت - സൂറത്തുല്‍ അങ്കബൂത്ത് ﴾۳۰﴿ سورة الروم - സൂറത്തുര്‍ റൂം ﴾۳۱﴿ سورة لقمان - സൂറത്തു ലുക്മാന്‍ ﴾۳۲﴿ سورة السجدة - സൂറത്തു – സ്സജദഃ ﴾۳۳﴿ سورة الأحزاب - സൂറത്തുല്‍ അഹ്സാബ്‌ ﴾۳٤﴿ سورة سبإ - സൂറത്തു ‘സബഉ്’ ﴾۳۵﴿ سورة فاطر - സൂറത്തു ഫാത്വിര്‍ ﴾۳٦﴿ سورة يس - സൂറത്തു യാസീന്‍ ﴾۳۷﴿ سورة الصافات - സൂറത്തു സ്വാഫ്-ഫാത്ത് ﴾۳۸﴿ سورة ص - സൂറത്തു സ്വാദ് ﴾۳۹﴿ سورة الزمر - സൂറത്തുസുമര്‍ ﴾٤۰﴿ سورة المؤمن - സൂറത്തു മുഅ്‌മിന്‍ ﴾٤۱﴿ سورة حم السّجدة - സൂറത്ത്‌ ഹാമീം സജദഃ ﴾٤۲﴿ سورة الشورى - സൂറത്ത് ശൂറ ﴾٤۳﴿ سورة الزخرف - സൂറത്തു സുഖ്റുഫ് ﴾٤٤﴿ سورة الدخان - സൂറത്തുദ്ദുഖാന്‍ ﴾٤۵﴿ سورة الجاثية - സൂറത്തുല്‍ ജാഥിയഃ ﴾٤٦﴿ سورة الأحقاف - സൂറത്തുല്‍ അഹ്ഖാഫ് ﴾٤۷﴿ سورة محمد - സൂറത്തുല്‍ മുഹമ്മദ് ﴾٤۸﴿ سورة الفتح - സൂറത്തുല്‍ – ഫത്ത്ഹ് ﴾٤۹﴿ سورة الحجرات - സൂറത്ത് ഹുജ്റാത്ത് ﴾۵۰﴿ سورة ق - സൂറത്തു ഖ്വാഫ് ﴾۵۱﴿ سورة الذاريات - സൂറത്തു ദ്ദാരിയാത്ത് ﴾۵۲﴿ سورة الطور - സൂറത്തു-ത്ത്വൂര്‍ ﴾۵۳﴿ سورة النجم - സൂറത്തു ന്നജ്മ് ﴾۵٤﴿ سورة القمر - സൂറത്തുല്‍ഖമര്‍ ﴾۵۵﴿ سورة الرحمن - സൂറത്തു റഹ്മാന്‍ ﴾۵٦﴿ سورة الواقعة - സൂറത്തുല്‍ വാഖിഅഃ ﴾۵۷﴿ سورة الحديد - സൂറത്തുല്‍ ഹദീദ്‌ ﴾۵۸﴿ سورة المجادلة - സൂറത്തുല്‍ മുജാദലഃ ﴾۵۹﴿ سورة الحشر - സൂറത്തുല്‍ ഹശ്ര്‍ ﴾٦۰﴿ سورة الممتحنة - സൂറത്തുല്‍ മുംതഹിനഃ ﴾٦۱﴿ سورة الصف - സൂറത്തുസ്-സ്വഫ്ഫു ﴾٦۲﴿ سورة الجمعة - സൂറത്തുജുമുഅ ﴾٦۳﴿ سورة المنافقون - സൂറത്തുല്‍ മുനാഫിഖൂൻ ﴾٦٤﴿ سورة التغابن - സൂറത്തുത്തഗാബുന്‍ ﴾٦۵﴿ سورة الطلاق - സൂറത്തു-ത്ത്വലാഖ് ﴾٦٦﴿ سورة التحريم - സൂറത്തുല്‍-ത്തഹരീം ﴾٦۷﴿ سورة الملك - സൂറത്തുല്‍ മുല്‍ക്ക് ﴾٦۸﴿ سورة القلم - സൂറത്തുല്‍ ക്വലം ﴾٦۹﴿ سورة الحاقة - സൂറത്തുല്‍ ഹാക്ക്വഃ ﴾۷۰﴿ سورة المعارج - സൂറത്തുല്‍ മആരിജ് ﴾۷۱﴿ سورة نوح - സൂറത്തുനൂഹ് ﴾۷۲﴿ سورة الجن - സൂറത്തുല്‍ ജിന്ന്‍ ﴾۷۳﴿ سورة المزمل - സൂറത്തുല്‍ മുസമ്മില്‍ ﴾۷٤﴿ سورة المدثر - സൂറത്തുല്‍ മുദ്ദസിര്‍ ﴾۷۵﴿ سورة القيامة - സൂറത്തുല്‍ ഖിയാമഃ ﴾٦۰﴿ سورة الانسان - സൂറത്തുല്‍ ഇന്‍സാന്‍ ﴾۷۷﴿ سورة المرسلات - സൂറത്തുല്‍ മുര്‍സലാത്ത് ﴾۷۸﴿ سورة النبإ - സൂറത്തു’ന്നബഉ് ﴾۷۹﴿ سورة النازعات - സൂറത്തുന്നാസിആത്ത് ﴾۸۰﴿ سورة عبس - സൂറത്തുഅബസ ﴾۸۱﴿ سورة التكوير - സുറത്തുത്തക്‍വീര്‍ ﴾۸۲﴿ سورة الإنفطار - സൂറത്തുല്‍ ഇന്ഫി്ത്വാര്‍ ﴾۸۳﴿ سورة المطففين - സൂറത്തുല്‍ മുത്വഫ് ഫിഫീന്‍ ﴾۸٤﴿ سورة الإنشقاق - സൂറത്തുല്‍ ഇന്‍ശിഖ്വാഖ്വ് ﴾۸۵﴿ سورة البروج - സൂറത്തുല്‍ ബുറൂജ് ﴾۸٦﴿ سورة الطارق - സൂറത്തുത്താരിഖ് ﴾۸۷﴿ سورة الأعلى - സൂറത്തുല്‍ അഅ് ലാ ﴾۸۸﴿ سورة الغاشية - സൂറത്തുല്‍ – ഗാശിയഃ ﴾۸۹﴿ سورة الفجر - സൂറത്തുല്‍ ഫജ്ര്‍ ﴾۹۰﴿ سورة البلد - സൂറത്തുല്‍ ബലദ് ﴾۹۱﴿ سورة الشمس - സൂറത്തുശ് ശംസ് ﴾۹۲﴿ سورة الليل - സൂറത്തുല്‍ ലൈല്‍ ﴾۹۳﴿ سورة الضحى - സൂറത്തു’ള്ള്വുഹാ ﴾۹٤﴿ سورة الشرح - സൂറത്തുല്‍ ഇൻ ശിറാഹ് ﴾۹۵﴿ سورة التين - സൂറത്തുത്തീൻ ﴾۹٦﴿ سورة العلق - സൂറത്തുല്‍ അലഖ് ﴾۹۷﴿ سورة القدر - സൂറത്തുല്‍ ഖദ്‌ര്‍ ﴾۹۸﴿ سورة البينة - സൂറത്തുല്‍ ബയ്യിനഃ ﴾۹۹﴿ سورة الزلزلة - സൂറത്തുസ്സില്‍സാല്‍ ﴾۱۰۰﴿ سورة العاديات - സൂറത്തുല്‍ ആദിയാത്ത് ﴾۱۰۱﴿ سورة القارعة - സൂറത്തുല്‍ ഖാരിഅഃ ﴾۱۰۲﴿ سورة التكاثر - സൂറത്തുത് തകാഥുര്‍ ﴾۱۰۳﴿ سورة العصر - സൂറത്തുല്‍ അസ്വര്‍ ﴾۱۰٤﴿ سورة الهمزة - സൂറത്തുല്‍ ഹുമസഃ ﴾۱۰۵﴿ سورة الفيل - സൂറത്തുല്‍ ഫീല്‍ ﴾۱۰٦﴿ سورة قريش - സൂറത്തു ഖുറൈശ് ﴾۱۰۷﴿ سورة الماعون - സൂറത്തുല്‍ മാഊന്‍ ﴾۱۰۸﴿ سورة الكوثر - സൂറത്തുല്‍ കൗഥര്‍ ﴾۱۰۹﴿ سورة الكافرون - സൂറത്തുല്‍ കാഫിറൂന്‍ ﴾۱۱۰﴿ سورة النصر - സൂറത്തു’ന്നസ്വര്‍ ﴾۱۱۱﴿ سورة لَهَب - സൂറത്തുല്ലഹബ് ﴾۱۱۲﴿ سورة الإخلاص - സൂറത്തുല്‍ ഇഖ്‌ലാസ്വ് ﴾۱۱۳﴿ سورة الفلق - സൂറത്തുല്‍ ഫലഖ്’ ﴾۱۱٤﴿ سورة الناس - സൂറത്തു’ന്നാസ്

Our Location

Mujahid Centre
5th Floor, CD Tower
Calicut-4
Telephone: (0495) 2722801
Email: contact@malayalamqurantafsir.com